LV
RU
Lojalitātes programmas noteikumi
Lojalitātes programmas noteikumi

SIA Latvijas aptieka lojalitātes programmas atribūta – lojalitātes kartes noteikumi

 

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek lietota „Latvijas aptieka” Lojalitātes programmas atribūts - lojalitātes karte

 

Lojalitātes karte ir SIA „Latvijas aptieka” lojalitātes programmas neatņemama sastāvdaļa, ar kuras palīdzību tiek identificēts lojalitātes programmas dalībnieks un kura dod tiesības saņemt lojalitātes programmas ietvaros paredzētās priekšrocības.

Lojalitātes programma ir mārketinga programma, kuru ir izstrādājusi un kuras apkalpošanu veic SIA Latvijas aptieka, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru LV 40003094510, juridiskā adrese Rūpnīcu iela 5. Olaine, Olaines novads, LV- 2114.

Lojalitātes programmas dalībnieks ir jebkura fiziska persona, izrādoša vēlēšanos kļūt par Lojalitātes programmas dalībnieku un, uz kura/-as vārdu un uzvārdu Lojalitātes karte ir reģistrēta.

Priekšrocības ir bonusi, speciālie piedāvājumi, atlaides precēm un pakalpojumiem vai citas priekšrocības, ko Emitents nodrošina lojalitātes programmas dalībniekiem Lojalitātes programmas ietvaros, kuras var saņemt un izmantot uzrādot Lojalitātes karti.

Sadarbības partneris ir juridiska vai fiziska persona, kas ir noslēgusi vienošanos ar Emitentu par Priekšrocību piedāvāšanu Lojalitātes programmas dalībniekiem Lojalitātes programmas ietvaros.

Emitents - Lojalitātes programmas uzturētājs un kartes izdevējs - SIA Latvijas aptieka, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru LV 40003094510, juridiskā adrese Rūpnīcu iela 5. Olaine, Olaines novads, LV- 2114.

Izplatītājs ir Emitenta pārstāvis, kas Emitenta vārdā un uzdevumā izplata Lojalitātes kartes un pārstāv Emitentu attiecībās ar Lojalitātes programmas dalībniekiem.

 

Komisijas maksa ir maksa par Lojalitātes kartes izsniegšanu, ja tāda ir paredzēta, kuru Lojalitātes kartes dalībnieks ir iemaksājis Izplatītājam.

 

Informācijas anketa ir Emitenta izveidota informācijas anketa, ko aizpilda privātpersonas, izrādot vēlēšanos kļūt par Lojalitātes programmas dalībniekiem. Informācijas anketā ir norādīti Lojalitātes programmas dalībnieka personas dati: vārds, uzvārds, adrese, kontakti, informācijas saņemšanas veids un cita informācija par personu, atbilstoši Emitenta prasībām.

Elektroniskā lojalitātes kartes sistēma ir Emitenta izdoto Lojalitātes karšu datu bāze, kurā tiek fiksēti dati par izdotajām Lojalitātes kartēm, un programmatūra, kas atbilstoši tajā iestrādātajiem parametriem pārbauda Lojalitātes karšu īstumu, piederību un derīgumu, un izpilda citas tai

noteiktas funkcijas.

Lojalitātes kartes līgums ir saskaņā ar šiem Noteikumiem noslēgta vienošanās starp Lojalitātes programmas dalībnieku un Emitentu par Lojalitātes kartes izsniegšanu un izmantošanu, kurā tiek noteikti Lojalitātes programmas dalībnieka un Emitenta pienākumi, tiesības un atbildība, kas attiecas uz dalību Lojalitātes programmā, Lojalitātes kartes izdošanu, apriti un izlietošanu.

 

2. Lojalitātes kartes dizains

2.1 Emitents izdod trīs veidu elektroniskās lojalitātes kartes – Lojalitātes programmas Zaļo dalībnieka karti, Lojalitātes programmas Sudraba dalībnieka karti, Lojalitātes programmas Platīna dalībnieka karti

2.2 Uz Lojalitātes kartes ir norādīta sekojoša informācija:

2.2.1 Lojalitātes kartes numurs,

2.3 Lojalitātes karte tiek izdota, nenorādot uz tās informāciju par saņemamajām Priekšrocībām.

2.4 Lojalitātes kartes dizainu, t.sk. visu informāciju, kas norādāma uz Lojalitātes kartes, nosaka Emitents.

 

3. Lojalitātes kartes iegūšana

3.1.Lojalitātes kartes iegūšanas priekšnosacījumi

3.1.1 Lojalitātes karti var iegūt Lojalitātes programmas dalībnieks, kas ir aizpildījis un parakstījis Informācijas anketu.

3.1.2 Viena persona var iegūt tikai vienu Lojalitātes karti.

 

3.2. Lojalitātes kartes izsniegšanas un komisijas maksas.

3.2.1. Zaļās Lojalitātes kartes un Platīna Lojalitātes kartes tiek izsniegtas bez maksas. Vienreizējā maksa par Sudraba lojalitātes karti tiek noteikta 8,54 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis

3.2.2. Komisijas maksa par atkārtotu Sudraba Lojalitātes kartes izsniegšanu vienam un tam pašam Lietotājam sakarā ar zaudēšanu, sabojāšanu, nozagšanu vai citiem attaisnojošiem iemesliem ir noteikta 4,27 EUR par vienu karti, ieskaitot PVN 21%.

3.2.3. Lojalitātes kartei nav gada maksas un lietošanas maksas.

 

3.3. Lojalitātes kartes izsniegšanas un saņemšanas vieta

3.3.1. Lojalitātes kartes var iegūt ikvienā SIA „Latvijas aptieka” tīkla aptiekā vai pie Izplatītājiem un Sadarbības partneriem.

 

3.4. Lojalitātes kartes izsniegšanas un saņemšanas kārtība

3.4.1 Lojalitātes kartes saņemšanai potenciālajam Lojalitātes programmas dalībniekam ir jāveic sekojošas darbības:

3.4.1.1. Jāizrāda vēlēšanās iegūt Lojalitātes karti.

3.4.1.2. Jāaizpilda Lojalitātes programmas dalībnieka Informācijas anketa, norādot Lojalitātes programmas dalībnieka datus atbilstoši Emitenta prasībām. Dati tiks izmantoti tikai un vienīgi SIA „Latvijas aptieka” lojalitātes programmas datu apstrādes sistēmā. Anketā norādītie dati tiek vākti, uzglabāti un apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

3.4.1.3. Pēc Lojalitātes kartes saņemšanas nekavējoties jāpārbauda uz Lojalitātes kartes norādītā numura atbilstība numuram, kas norādīts uz informācijas anketas.

3.4.1.5. Lojalitātes kartes numura neatbilstības gadījumā kļūdaini sagatavotā

Lojalitātes karte jāatdod Izplatītāja pārstāvim atkārtotas Lojalitātes kartes izsniegšanai.

3.4.2. Lojalitātes kartes izsniegšanai Izplatītāja pārstāvim ir jāveic sekojošas darbības:

3.4.2.1. Jāinformē par SIA „Latvijas aptieka” lojalitātes programmas Noteikumiem, iedodot tos potenciālajam Lojalitātes programmas dalībniekam izlasīt izdrukātā veidā vai norādot, kur var iepazīties ar Noteikumu tekstu (mājas lapa www.latvijasaptiekas.lv).

3.4.2.2. Jāizsniedz potenciālajam Lojalitātes programmas dalībniekam aizpildīšanai Lojalitātes programmas klienta Informācijas anketu.

3.4.2.3. Jāsaņem no potenciālā Lojalitātes programmas dalībnieka aizpildīta Informācijas anketa un jāpārliecinās, ka tā ir pilnīgi un pareizi aizpildīta. Jāpievērš uzmanību paraksta esamībai uz anketas.

3.4.2.4. Jāizsniedz Lojalitātes karte dalībniekam un jāieraksta anketā izsniegtās kartes numurs.

3.4.3. Emitents patur tiesības atteikt Lojalitātes kartes izsniegšanu, ja potenciālais dalībnieks nav aizpildījis Informācijas anketu.

 

4. Lojalitātes kartes nodošana trešajām personām

4.1. Lojalitātes kartes nodošana trešajām personām priekšrocību saņemšanai nav atļauta. Šī nosacījuma neievērošanas gadījumā Emitents ir tiesīgs anulēt šādu Lojalitātes karti un līdz ar to dalībnieks tiek izslēgts no programmas, zaudējot visas uzkrātās priekšrocības un bonusus.

4.2. Par Lojalitātes programmas patieso un vienīgo tiesisko dalībnieku tiek atzīta tā persona, uz kuras vārda un uzvārda šī Lojalitātes karte ir reģistrēta.

4.3. Dalībnieks ir atbildīgs par viņam izsniegtās Lojalitātes kartes izmantošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem.

4.4. Dalībnieks iegūst visas ar Lojalitātes karti saistītās tiesības un pienākumus ar brīdi, kad tas ir iesniedzis Informācijas anketu un saņēmis Lojalitātes programmas karti.

 

5. Lojalitātes kartes lietošana

5.1. Lojalitātes karti var lietot dalībnieks, lai Lojalitātes programmas darbības laikā saņemtu un izmantotu Priekšrocības, ko Emitents nodrošina Lojalitātes programmas dalībniekiem Lojalitātes programmas ietvaros, kā arī lai elektroniski reģistrētu visus pirkumus SIA „Latvijas aptieka” tīkla aptiekās, ja to ļauj to tehniskais aprīkojums.

5.2. Priekšrocības, ko Lojalitātes programmas ietvaros Emitents nodrošina Lojalitātes programmas dalībniekiem, nosaka Emitents un tās var mainīties. Emitents patur tiesības vienpusēji mainīt Lojalitātes programmas nosacījumus un šos Noteikumus.

5.3. Aktuālais Priekšrocību piedāvājums, ko Lojalitātes programmas dalībnieki var saņemt SIA „Latvijas aptieka”  tīkla aptiekās Lojalitātes programmas ietvaros ir pieejams “Latvijas aptieka” reklāmas materiālos un Lojalitātes programmas mājas lapā internetā - www. latvijasaptiekas.lv.

5.4. SIA „Latvijas aptieka” Lojalitātes programmas lietotāju noteikumi ir pieejami Latvijas aptieka tīkla aptiekās un Programmas mājas lapā internetā - www. latvijasaptiekas.lv.

5.5. Lojalitātes programmas dalībnieks priekšrocības var saņemt, uzrādot Lojalitātes karti Izplatītāja pārstāvim pirms norēķināšanās par pirkumu vai pakalpojumu, vai pirms speciālā piedāvājuma izmantošanas.

5.6. Priekšrocības Lojalitātes programmas dalībniekam netiek piešķirtas skaidrā naudā.

5.7. Priekšrocības, ko dalībnieks var saņemt SIA “Latvijas aptieka” tīkla aptiekās vai pie sadarbības partnera, nesummējas ar citām SIA “Latvijas aptieka” tīkla aptiekās noteiktajām priekšrocībām, piemēram, ar izpārdošanas atlaidēm, izņemot gadījumus, kad tas tiek atrunāts īpaši.

6. Tirdzniecības vietas, kurās darbojas SIA “Latvijas aptieka” lojalitātes programma

6.1. Lojalitātes programma darbojas SIA “Latvijas aptieka” tīkla aptiekās, kā arī citās organizācijās, kurās redzamā vietā ir izvietota informācija par Lojalitātes programmas izmantošanas iespēju, ja to apstiprina sadarbības līgums. Ar Lojalitātes programmas izmantošanas iespējām var iepazīties mājas lapā www.latvijasaptiekas.lv

 

7. Lojalitātes kartes derīguma termiņš

7.1. Lojalitātes karte ir derīga un izmantojama ar brīdi, kad tā ir izsniegta Lojalitātes programmas dalībniekam.

7.2. Lojalitātes kartes derīguma termiņš nav norādīts uz kartes un tā ir derīga līdz Emitenta tālākajam rīkojumam.

7.3  Ja Lojalitātes karte netiek izmantota 1 (vienu) gadu vai ilgāk, tiek uzskatīts, ka Lojalitātes karte netiek lietota. Emitents vienpusējā kārtā bloķē šādu Lojalitātes karti.
7.4. Lojalitātes kartē uzkrāto punktu derīguma termiņš ir 6 mēneši.

 

8 Nederīgas Lojalitātes kartes

8.1. Par nederīgām ir uzskatāmas Lojalitātes kartes, kas atbilst vismaz vienai no sekojošām pazīmēm - (a) tās ir bojātas, (b) tās ir viltotas vai tām ir viltojuma pazīmes, (c) tās nedarbojas citu iemeslu dēļ.

8.2. Lojalitātes karte ir uzskatāma par viltotu, ja tā neatbilst Emitenta noteiktajam Lojalitātes kartes paraugam, vai, ja tai ir citas viltojuma pazīmes.

8.3. Lojalitātes karte, kas saskaņā ar 8.1.punktu ir uzskatāma par nederīgu, Priekšrocību saņemšanai netiek pieņemta un tiek anulēta.

8.4. Nederīgas Lojalitātes kartes var tikt apmainītas pret derīgu Lojalitātes karti saskaņā ar šiem Noteikumiem.

8.5. Lojalitātes kartes nozaudēšanas, sabojāšanas vai nozagšanas gadījumā programmas dalībnieks par šo faktu var ziņot ikvienā SIA “Latvijas aptieka” tīkla aptiekā vai pa tālruni +371 67013773 katru darba dienu laika posmā no 09:00 – 16:00, nosaucot dalībnieka vārdu un uzvārdu, kartes numuru vai arī vēršoties personīgi SIA “Latvijas aptieka” tīkla aptiekā.

 

9. Lojalitātes karšu apmaiņa

9.1. Bojātu Lojalitātes karšu apmaiņa

9.1.1 Lojalitātes karte, kam ir mehāniski bojājumi un kas tāpēc nevar tikt izmantota Priekšrocību iegūšanai var tikt apmainīta pret jaunu Lojalitātes karti, ja bojātajai Lojalitātes kartei ir iespējams saskatīt vismaz vai nu pilnu kartes numuru, vai arī izmantot kartes svītru kodu. Lojalitātes kartes numurs nav uzskatāms par saskatāmu, ja nav saskatāms vai nepārprotami konstatējams kaut vai viens no Lojalitātes kartes numura cipariem.

9.1.2. Šajos Noteikumos minētās bojātās Lojalitātes kartes var tikt apmainītas pret jaunām Lojalitātes kartēm. Lai apmainītu bojātu Lojalitātes karti, dalībnieks iesniedz Izplatītājam bojāto Lojalitātes karti un samaksā šajos Noteikumos noteikto komisijas maksu par Lojalitātes kartes apmaiņu.

9.1.3. Par bojātas Lojalitātes kartes apmaiņu Izplatītājs sastāda defektu aktu. Defektu aktā norāda Programmas dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontakttālruni, un apmaināmās Lojalitātes kartes bojājumu raksturu. Defektu aktu paraksta darbinieks, kas pieņem iesniegumu par Lojalitātes kartes apmaiņu, un dalībnieks, kas vēlas veikt bojātās Lojalitātes

kartes apmaiņu.

9.1.4. Izplatītājs identificē bojātās Lojalitātes kartes dalībnieku, anulē tam izsniegto un bojāto Lojalitātes karti un izsniedz dalībniekam jaunu Lojalitātes karti šajos Noteikumos aprakstītajā Lojalitātes kartes izsniegšanas un saņemšanas kārtībā.

9.1.5. Izplatītājs neveic bojātas Lojalitātes kartes apmaiņu, ja tam netiek iesniegta bojātā Lojalitātes karte vai, ja nav samaksāta šajos Noteikumos noteiktā komisijas maksa par Lojalitātes kartes apmaiņu.

9.2. Nozaudētas Lojalitātes kartes

9.2.1. Dalībnieks atbild par Lojalitātes kartes glabāšanu un saglabāšanu. Nozaudēta Lojalitātes karte tiek atjaunota saskaņā ar šo Noteikumu 9.2. punktu. Šis punkts attiecas arī uz nozagtas vai citādi dalībniekam prettiesiski atņemtas Lojalitātes kartes atjaunošanu.

9.2.2. Nozaudētas Lojalitātes kartes vietā dalībnieks var saņemt jaunu Lojalitātes karti pie Izplatītāja. Lai saņemtu jaunu Lojalitātes karti, dalībnieks informē Izplatītāju par Lojalitātes kartes nozaudēšanas faktu un samaksā šajos Noteikumos noteikto komisijas maksu par Lojalitātes

kartes izsniegšanu nozaudēšanas gadījumā. Nozaudētas kartes izsniegšanas gadījumā dalībnieksatkārtoti aizpilda Informācijas anketu.

9.2.3. Par jaunas Lojalitātes kartes izsniegšanu nozaudētās Lojalitātes kartes vietā Izplatītājs sastāda nozaudēšanas aktu. Nozaudēšanas aktā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontakttālruni, un Lojalitātes kartes nozaudēšanas faktu. Nozaudēšanas aktu paraksta Izplatītāja darbinieks (pārstāvis), kas pieņem iesniegumu par jaunas Lojalitātes kartes izsniegšanu nozaudētas Lojalitātes kartes vietā, un dalībnieks, kas vēlas saņemt jaunu Lojalitātes karti nozaudētas Lojalitātes kartes vietā.

9.2.4. Izplatītājs identificē nozaudēto karti, anulē dalībniekam izsniegto un

nozaudēto Lojalitātes karti un izsniedz dalībniekam jaunu Lojalitātes karti šajos Noteikumos aprakstītajā Lojalitātes kartes izsniegšanas un saņemšanas kārtībā.

9.2.5. Izplatītājs neveic jaunas Lojalitātes kartes izsniegšanu nozaudētas Lojalitātes kartes vietā, ja nozaudētās Lojalitātes kartes dalībnieks nav samaksājis šajos Noteikumos noteikto komisijas maksu par Lojalitātes kartes izsniegšanu nozaudēšanas gadījumā vai nav iesniedzis jaunu aizpildītu anketu.

9.3. Kartes nozaudēšanas gadījumā dalībnieka uzkrātais bonuss tiek anulēts.

10. Lojalitātes kartes aizturēšana

10.1. Izplatītājam nav tiesību aizturēt Lojalitātes karti, izņemot, ja Lojalitātes karte saskaņā ar šiem Noteikumiem ir atzīstama par viltotu vai ja Izplatītājam ir pamatotas aizdomas par to, ka Lojalitātes karte ir viltota.

11. Emitenta un Izplatītāju atbildība

11.1. Ne Emitents, ne Izplatītāji nav atbildīgi par preču vai pakalpojumu, kuru pirkuma maksai ir

piemērota atlaide, vai citu priekšrocību, ko dalībnieks ir saņēmis, izmantojot Lojalitātes karti, trūkumiem, drošumu. Visas prasības un pretenzijas saistībā ar iepriekš minēto ir ceļamas tieši pret pakalpojuma sniedzēju.

11.2. Emitents un Izplatītājs nav atbildīgi par dalībniekam radītajiem netiešajiem zaudējumiem un negūto peļņu, kā arī zaudējumiem, kas dalībniekam rodas sakarā ar Lojalitātes kartes nozaudēšanu, nozagšanu vai citādu prettiesisku atņemšanu, sabojāšanu vai atzīšanu par nederīgu.

12. Pretenzijas

12.1. Visa veida pretenzijas, kas attiecināmas uz Lojalitātes kartēm, dalībnieks iesniedz Izplatītājam 1 (viena) mēneša laikā pēc pretenziju rašanās iemesla konstatēšanas.

12.2. Pretenzijas, kas iesniegtas ārpus šajos Noteikumos minētā termiņa, netiek izskatītas un to izskatīšanas noraidījums nav apstrīdams un pārsūdzams.

12.3. Šajos Noteikumos minētās pretenzijas (turpmāk sauktas „Pretenzijas”) ir iesniedzamas rakstiski, norādot Pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni un adresi, Lojalitātes kartes numuru. Pretenzijai ir pievienojami dokumenti (ja tādi Pretenzijas iesniedzējam ir pieejami), kas apstiprina Pretenzijā apgalvotos faktus un apstākļus.

12.4. Pretenzija ir iesniedzama Izplatītājam SIA “Latvijas aptieka” tīkla aptiekā.

12.5. Pretenzijai ir pievienojama Lojalitātes karte, saistībā ar kuru pretenzija tiek iesniegta. Ja Pretenzijas iesniedzējs Lojalitātes karti nevar iesniegt, Pretenzija netiek pieņemta.

12.6. Dalībnieka Pretenzijas Emitents izskata 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pretenzijas saņemšanas un sniedz dalībniekam rakstisku atbildi, nosūtot to uz pretenzijā norādīto adresi.

13. Lojalitātes kartes līgums

13.1. Lojalitātes kartes līgums un tā noslēgšana

13.1.1. Iegūstot Lojalitātes karti, dalībnieksnoslēdz Lojalitātes kartes līgumu ar Emitentu, kurā tas apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos izpildīt.

13.1.2. Lojalitātes kartes līgums sastāv no šiem Noteikumiem un Lojalitātes kartes. Šie Noteikumi ir Lojalitātes programmas līguma neatņemama sastāvdaļa un kā tādi ir saistoši visiem dalībniekiem.

13.1.3. Emitenta vārdā Lojalitātes programmas līgumu slēdz Izplatītāja darbinieks (pārstāvis), kas pieņem dalībnieka lūgumu par pievienošanos Lojalitātes programmai. Lojalitātes programmas līgums ir uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad dalībniekam tiek izsniegta Lojalitātes karte un dalībnieks iesniedz parakstītu informācijas anketu.

13.1.4. Lojalitātes kartes iesniegšana Izplatītāja pārstāvim, ko veic dalībnieks, lai saņemtu Priekšrocības, kuras paredzētas Lojalitātes programmā, vai citu šajos Noteikumos paredzēto dalībnieku tiesību lietošana, no dalībnieka puses ir uzskatāma par dalībnieka piekrišanu šiem noteikumiem un pati par sevi nodibina līgumisku saistību starp dalībnieku un Emitentu, kuras saturu un apjomu nosaka šie Noteikumi, un kas ir uzskatāma par Lojalitātes programmas līguma daļu starp dalībnieku un Emitentu.

13.1.5. Emitenta un Izplatītāja savstarpējās attiecības papildus šiem Noteikumiem reglamentē savstarpējie līgumi.

13.2. Noteikumu grozījumi

13.2.1. Noteikumu grozījumi, ko Emitents apstiprina pēc Lojalitātes programmas līguma noslēgšanas un kas maina Lojalitātes programmas dalībnieka tiesību apjomu vai paredz tiem jaunus pienākumus, ir saistoši visiem dalībniekiem ar Noteikumu grozījumu apstiprināšanas brīdi. Par šādiem Noteikumu grozījumiem Emitents informē Dalībnieku, nosūtot informāciju uz elektronisko pasta adresi, kuru Dalībnieks norāda anketā, vai izvietojot informāciju par grozījumiem mājas lapā www.latvijasaptiekas.lv.

 

 

14. Personas datu aizsardzība

14.1. Emitents un Izplatītājs nodrošina visus ar personu datu aizsardzību saistītos pasākumus, pasargājot tos no negadījumiem, tīšiem bojājumiem, izplatīšanas un citām nelikumīgam darbībām.

14.2. Emitents un Izplatītājs ir tiesīgi veikt Lojalitātes programmas dalībnieku personas datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams šo Noteikumu izpildei, Lojalitātes programmas sistēmas uzturēšanai un darbībai un Emitentam un Izplatītājiem saistošu likuma un uzraudzības un kontroles iestāžu noteikumu un prasību izpildei.

14.4. Emitents patur tiesības izmantot Lojalitātes programmas dalībnieku sniegtos personas datus

sekojošiem mērķiem:

14.4.1. dalībnieka identifikācijai;

14.4.2. Pārdošanas statistikas veidošanai;

14.4.3. Lojalitātes programmas dalībnieku informēšanai par Lojalitātes programmas aktivitātēm, Izplatītāju piedāvājumiem.

14.4. Lojalitātes programmas dalībnieku informēšana par Lojalitātes programmas un Izplatītāju piedāvājumiem tiek veikta atbilstoši Informācijas anketā norādītajam vēlamajam informācijas saņemšanas veidam un apjomam.

14.5. Emitents garantē, ka Lojalitātes programmas dalībnieku sniegtie personas dati tiks izmantoti tikai šajos Noteikumos minētajiem mērķiem.

14.6. Emitents un Izplatītājs ir tiesīgi nodot Lojalitātes programmas sistēmas uzturēšanas un operēšanas funkcijas un šiem mērķiem nepieciešamo Lietotāju datu apstrādi Lojalitātes programmas sistēmas uzturētājam.

14.7. Emitents, Izplatītājs un Lojalitātes programmas sistēmas uzturētājs ir tiesīgi savstarpēji nodot dalībnieku personas datus, ciktāl tas nepieciešams saistībā ar Lojalitātes programmas sistēmas izveidi, uzturēšanu un operēšanu un šo Noteikumu izpildi. Dalībnieku personas datu nodošana apstrādei trešajām personām komerciāliem mērķiem nav atļauta.

15. Intelektuālā īpašuma un citas tiesības uz Lojalitātes karti

15.1. Emitentam, tā saistītajām personām un Emitenta un tā saistīto personu līgumpartneriem pieder Lojalitātes kartes noformējuma autortiesības un tiesības uz Lojalitātes kartē izmantotajām preču zīmēm, logotipiem un cita veida atšķirības un pazīšanās zīmēm. Lojalitātes kartes nodošana dalībniekam nerada dalībniekam nekādas tiesības reproducēt jebkādā veidā Lojalitātes karti kopumā vai jebkādā daļā, kā arī izmantot jebkādas uz

Lojalitātes kartes esošas Emitenta, logotipus un cita veida atšķirības un pazīšanās zīmes.

15.2. Lojalitātes kartes kopēšana (reproducēšana) un Lojalitātes kartei identisku vai līdzīgu elektroniskas lojalitātes instrumentu izgatavošana ir uzskatāma par Emitenta un citu personu autortiesību un citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu pret Emitenta un citu personu īpašumu un rada likumā paredzēto civiltiesisko un kriminālatbildību.

15.3. Jebkāda mehāniska (fiziska), elektroniska vai citāda Lojalitātes kartē vai tās magnētiskajā joslā iestrādātās informācijas pārveidošana ir aizliegta. Konstatējot Lojalitātes kartē vai tās magnētiskajā joslā iestrādātas informācijas pārveidošanu vai tās mēģinājumu, Izplatītājs ir tiesīgs attiecīgo Lojalitātes karti anulēt un nodot anulēto Lojalitātes karti tiesību aizsardzības

institūcijām.

16. Piemērojamais likums un tiesu pakļautība

16.1. Visi strīdi, kas attiecas uz šo Noteikumu un Lojalitātes programmas līguma izpildi, ja tie nav atrisināti Lojalitātes programmas dalībnieka savstarpējās sarunās ar Emitentu, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

 

 

JAUNS PRODUKTS / ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
Aija:
Mans paziņa ir pārdzīvojis sirds infarktu, bet neko nav jutis. To, ka ir bijis infarkts ir uzzinājis pēc krietna laika. Kā rīkoties šādam cilvēkam, kuram pēc pārciesta sirds infarkta, kuru pats nav jutis, pašsajūta ir normāla. Vai būtu jāveic kādi papildus izmeklējumi? Vai profilaktiskos nolūkos būtu jāsāk lietot kādi medikamenti? Aija
Oļegs Orlovs - kardiologs
Ir gadījumi, ka cilvēks ir pārcietis miokarda infarktu, bet pats par to nemaz nezin vai to neatceras. Gadās, ka miokarda infarkts ir nomaskēts ar citu problēmu (mugurkaula slimība, žultsakmeņu slimības un citas). Pilnīgi nemanāms miokarda infarkts ir iespējams pacientam ar cukura diabētu. Pirmās aizdomas par iespējami pārciestu miokarda infarktu var būt veicot EKG (elektrokardiogrāfijas) izmeklējumu. Tad tiek indicēts EHO (vizuāla ultraskaņas diagnostika) izmeklējums un VEM (veloergometrijas tests sirds elektriskas aktivitātes diagnostikai). Pēc šiem izmeklējumiem var ar ļoti lielu pārliecību pateikt, vai pacientam jau ir pārciests miokarda infarkts, vai arī pacientam ir potenciāli augsts miokarda infarksta risks. Pēc tam kardiologs runās ar pacientu jau par citu invazīvo diagnostiku.