LV
RU
SIA “LATVIJAS APTIEKA” PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Latvijas aptiekas privātuma politikas (turpmāk - Privātuma politika) mērķis ir  sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādi, tā nolūku, tiesisko pamatu, apjomu un aizsardzību, kā arī apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas, apstrādes un glabāšanas laikā.

 1. 1.       Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1.  SIA “Latvijas aptieka” , juridiska adrese: Rūpnīcu 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, reģistrācijas Nr.40003094510, e-pasts: datuaizsardziba@eaptieka.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Latvijas aptieka juridiskajā adresē, Apmeklētājs var uzdot jautājumu/us par savu personas datu apstrādi. Apmeklētājs pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politiku.

 

 1. 2.       Uz ko attiecināma Privātuma politika

2.1.   Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

2.2.   Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

2.2.1.         fiziskajām personām – sadarbības partneriem, klientiem, darbiniekiem, kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu saņem vai nodod Latvijas aptiekai jebkādu informāciju;

2.2.2.         Latvijas aptiekas apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

2.2.3.         Latvijas aptiekas uzturētas interneta mājaslapas lietotājiem; (turpmāk visi kopā – Personas).

2.3.   Latvijas aptieka rūpējas par Personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Personas tiesības uz personas datu apstrādes tiesiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un nacionālajiem tiesību aktiem.

2.4.   Privātuma politika attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā dati sniegti un tiek apstrādāti.

2.5.   Latvijas aptieka atsevišķiem datu apstrādes veidiem var noteikt papildu noteikumus, par ko Personas tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos datus.

 

 1. 3.       Latvijas aptiekas datu apstrādes nolūki:

3.1.  Pakalpojumu sniegšanai un līguma izpildes nodrošināšanai. Mērķis attiecas uz pakalpojumu sniegšanu un noslēgto līgumu izpildi. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma un līguma pamata;

3.2.  Līguma sagatavošanai, noslēgšanai vai grozīšanai. Mērķis attiecas uz jauniem pieteikumiem esošam vai jaunam darījumam, tostarp pakalpojumiem. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma vai līguma (darījuma) pamata;

3.3.  Līguma saistību izpildei un pakalpojumu nodrošināšanai;

3.4.  Pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

3.5.  Iesniegumu, sūdzību un pretenziju izskatīšanai un apstrādei;

3.6.  Mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

3.7.  Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

3.8.  Saistošo normatīvo aktu izpildei. Mērķis attiecas uz normatīvajos aktos paredzēto personas datu apstrādes pamatu, piemēram, grāmatvedības, nodokļu, nodevu u.c. jomās;

3.9.     Latvijas aptiekas organizatoriskai pārvaldībai, plānošanai un uzskaitei (t.sk lietvedība, procesu, pakalpojumu, informācijas sistēmu, personu uzskaite, komersanta pēctecības nodrošināšana, sabiedrisko attiecību un sociālās atbildības realizācija). Mērķis attiecas uz pasākumiem uzņēmuma integrētai pārvaldībai, tai skaitā saskaņā ar nacionāliem un starptautiski atzītiem korporatīvās pārvaldības principiem, nodrošinot iekšējo procesu atsekojamību, kontroli un pilnveidošanu. Personas datu apstrāde tiek veikta uz likuma, leģitīmas intereses un personas piekrišanas pamata;

3.10. Grāmatvedības/finanšu un nodokļu pārvaldībai. Mērķis attiecas uz grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksāšanu, norēķiniem u.tml. Apstrāde tiek veikta uz likuma un līguma pamata;

3.11. Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem Personas tiek informētas pirms datu sniegšanas;

3.12. Jebkurā no minētajiem gadījumiem Latvijas aptieka apstrādā Personas datus tikai ciktāl to pieļauj konkrētais apstrādes mērķis.

 

 1. 4.       Personas datu iegūšana

4.1.   Informācija, ko Latvijas aptiekai par sevi sniedzis pats datu subjekts (Persona), t.i., datu subjektam vai tā pilnvarotai personai sazinoties vai sadarbojoties ar Latvijas aptieku, piemēram, noslēdzot darba līgumu, piesakoties lojalitātes programmām, iesniedzot un/vai izrakstot medikamentu (zāļu) recepti, pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu konkrēta jautājuma sazinoties informatīvajos kanālos, tai skaitā sociālajos tīklos.

 

 1. 5.       Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1.   līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc pieteikuma/iesnieguma un nodrošinātu tā izpildi;

5.2.  normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktu pienākumu vai tiesības;

5.3.  datu subjekta piekrišana;

5.4.  likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Latvijas aptiekas leģitīmās (likumīgās) intereses:

5.4.1.         veikt komercdarbību;

5.4.2.         nodrošināt līguma saistību izpildi;

5.4.3.         reklamēt produktus un pakalpojumus;

5.4.4.         nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

 

 1. 6.       Personas datu apstrāde un aizsardzība

6.1.   Latvijas aptieka apstrādā un aizsargā Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

6.2.   Noslēgto līgumu saistību izpildes nodrošināšanai Latvijas aptieka var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumus. Ja izpildot šos uzdevumus sadarbības partneri apstrādā Latvijas aptieka rīcībā esošos personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par personas datu apstrādātājiem un/vai pārziņiem un Latvijas aptieka ir tiesīga nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

6.3.  Latvijas aptiekas sadarbības partneri personas datu apstrādātāja un/vai pārziņa statusā nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā normatīvajiem aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai noslēgto līgumu saistību izpildei Latvijas aptiekas uzdevumā.

 

 1. Personas datu saņēmēju kategorijas, jeb kam dati tiek izpausti

7.1.         Latvijas aptieka neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un darba līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

7.1.1.    ja trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;

7.1.2.    ja saņemta skaidra un nepārprotama datu subjekta piekrišana;

7.1.3.    normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;

7.1.4.    normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Latvijas aptiekas likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās.

7.2.         Uzraudzības iestādes. Piemēram, tirgus uzraudzības iestādes, tiesībsargājošās institūcijas un glābšanas dienesti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

7.3.         Personas dati var tik izpausti (nodoti) citai personai saistībā ar uzņēmumu pāreju, jebkuru apvienošanos, iegūšanu, aktīvu pārdošanu, Pakalpojuma sniegšanas nodošanu citam komersantam u.tml.

 

 1. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības

8.1.     Latvijas aptieka nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības.

8.2.     Nepieciešamības gadījumā Latvijas aptieka nodrošinās normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 1. Personas datu glabāšanas ilgums

9.1.         Personas dati tiek glabāti cik nepieciešams Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta ar normatīvajiem aktiem. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti kritēriji, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, noilguma ievērošana u.tml., kā arī ievērojot fizisko personu tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.

9.2.         Latvijas aptieka glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

9.2.1.    kamēr ir spēkā noslēgtais līgums;

9.2.2.    normatīvajos aktos noteiktajā gadījumā tajos paredzētajā apjomā un termiņā;

9.2.3.    kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

9.2.4.    kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

9.3.         Beidzoties datu glabāšanas termiņam, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.

 

 1. Personas (datu subjekta) tiesības un pienākumi

10.1.      Persona (datu subjekts) ir tiesīgs iegūt visu informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā.

10.2.      Persona ir tiesīga iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no pārziņa ir saņēmušas informāciju par personu. Personai sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

10.3.      Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt apstrādāto datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī ir tiesības iebilst pret apstrādi, tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Latvijas aptiekas likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Latvijas aptiekas pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

10.4.      Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

10.4.1.  rakstveida formā klātienē pēc adreses: Rūpnīcu 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

10.4.2.  elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot e-pastu uz e-pasta adresi – datuaizsardziba@eaptiekas.lv;

10.5.  Saņemot Personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Latvijas aptieka pārliecinās par Personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

10.6.  Latvijas aptieka atbildi uz saņemto pieprasījumu nosūta pa pastu uz norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai izsniedz personīgi, pēc iespējas ņemot vērā Personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.

10.7. Latvijas aptieka nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

10.8.  Personai ir pienākums saprātīgā laika periodā sniegt Latvijas aptiekai informāciju par izmaiņām Latvijas aptiekas rīcībā esošajos personas datos.

10.9.  Personai ir pienākums pirms sadarbības uzsākšanas iepazīties ar Latvijas aptiekas Privātuma politiku.

 1. Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

11.1.  Ja Personas datu apstrāde notiek pamatojoties uz piekrišanu personas datu apstrādei, Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

11.2.  Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Personas piekrišana bija spēkā.

11.3.  Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 1. Citi noteikumi

12.1. Latvijas aptieka neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu attiecībā uz fiziskām personām.

12.2. Latvijas aptiekai ir tiesības veikt papildinājumus vai izmaiņas Privātuma politikā, padarot pieejamu Personām mājaslapā vai Latvijas aptiekas telpās papīra formātā.

12.3.Latvijas aptieka saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Latvijas aptiekas mājaslapā.

 

JAUNS PRODUKTS / ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
Aija:
Mans paziņa ir pārdzīvojis sirds infarktu, bet neko nav jutis. To, ka ir bijis infarkts ir uzzinājis pēc krietna laika. Kā rīkoties šādam cilvēkam, kuram pēc pārciesta sirds infarkta, kuru pats nav jutis, pašsajūta ir normāla. Vai būtu jāveic kādi papildus izmeklējumi? Vai profilaktiskos nolūkos būtu jāsāk lietot kādi medikamenti? Aija
Oļegs Orlovs - kardiologs
Ir gadījumi, ka cilvēks ir pārcietis miokarda infarktu, bet pats par to nemaz nezin vai to neatceras. Gadās, ka miokarda infarkts ir nomaskēts ar citu problēmu (mugurkaula slimība, žultsakmeņu slimības un citas). Pilnīgi nemanāms miokarda infarkts ir iespējams pacientam ar cukura diabētu. Pirmās aizdomas par iespējami pārciestu miokarda infarktu var būt veicot EKG (elektrokardiogrāfijas) izmeklējumu. Tad tiek indicēts EHO (vizuāla ultraskaņas diagnostika) izmeklējums un VEM (veloergometrijas tests sirds elektriskas aktivitātes diagnostikai). Pēc šiem izmeklējumiem var ar ļoti lielu pārliecību pateikt, vai pacientam jau ir pārciests miokarda infarkts, vai arī pacientam ir potenciāli augsts miokarda infarksta risks. Pēc tam kardiologs runās ar pacientu jau par citu invazīvo diagnostiku.